Stampertjes Praat – Juli 2023

8 juli 2023

Peuteropvang Stampertjes
Wij kijken terug op:
Een zeer geslaagd thema Lichaam en thema boodschappen. Tal van leuke activiteiten zijn aan de kinderen aangeboden. We hebben ingezoomd op onze gezichten de overeenkomsten en de verschillen. Met verband en pleisters zijn al onze poppen hersteld van hele zware ziektes en breuken. En hebben we ons zelf in elkaar gepuzzeld. Tijdens het thema boodschappen genoten de kinderen enorm van het winkeltje. Heen en weer van winkel naar keuken, een prachtig spel waarin kinderen elkaar op sociale wijze mooi konden vinden. De kassa is een item wat veel aandacht krijgt. Toetsen om in te drukken het speelt in op de actie en reactie behoefte van kinderen. Voor de oudere peuters was het spelen met geld briefjes ook erg interessant. Je kon in het winkeltje niet verkrijgen zonder te betalen. We hebben ingezoomd op de verschillende soorten boodschappen en hier en daar ons eigen voedingsbeleid onder de aandacht gebracht, bewuste keuzes maken begint al op jonge leeftijd.

Thema zomer en Afsluitweek
Thema zomer, jaarlijks terug kerend. De zon, spel met water, ijsjes, zomerkleding. We hebben er over gesproken tijdens onder andere de praatplaat, maar ook vele liedjes gezongen die passend zijn.
De laatste week voor de zomervakantie breekt aan en daar willen we altijd iets extra bijzonders van maken.
Zo genieten de kinderen van een springkussen, maar ook van leuke alternatieve activiteiten met als traktatie een lekker ijsje. Wij maken er een feestje van en verwelkomen de zomer.

Nieuw kinderboek
We hebben een lieve schrijfster mogen verwelkomen. Zij heeft recent een nieuw boek geschreven en kwam deze bij ons voorlezen ́de avonturen van Marjolein, speeldag ́. Op heel interactieve wijze heeft ze de kinderen meegenomen in de beleving van de vis Marjolein die voor het eerst naar de peuteropvang gaat. De kinderen zaten zeer geboeid te luisteren en hebben op eigen wijze ook hun ervaring gedeeld.

Verlengde peuteropvang
Op Maandag, Dinsdag en Donderdag bieden wij verlengde peuteropvang aan tot 14.30. Dit is speciaal voor die kinderen die geen middagslaapje meer genieten en al met een oog richting het basisonderwijs kijken. Tussen 12.30 en 14.30 genieten de kinderen een broodmaaltijd bij ons. Waarna we een activiteit bieden die net wat meer inzoomt op deze leeftijdscategorie.
Heb jij interesse? Aarzel niet en informeer bij de pedagogisch medewerkers of het een optie is voor jouw kind.

Kinderdagverblijf Casa
Ontwikkelgebieden:
Wanneer wij activiteiten aanbieden denken wij na over welk ontwikkelgebied we bij een kind willen enthousiasmeren. Wij verstaan onder activiteit dan ook niet alleen het maken van een knutselwerk, maar bijvoorbeeld ook het samen bouwen van een mooie hoge toren. Het samenspel stimuleert de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Het spelen met zand en water of het aanbieden van een voelparcours stimuleert de zintuiglijke ontwikkeling. En het lezen van boekjes, zingen van liedjes of het kijken en benoemen bij praatplaten stimuleert de cognitieve ontwikkeling. Beweegspelletjes spelen in op de motorische ontwikkeling van een kind. Wij streven ernaar om een mooi balans te vinden in het aanbod van de activiteiten zodat we in brede zin bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.

Speciale aandacht voor baby ́s
Onze pedagogisch medewerkers zijn extra geschoold om hun vaardigheden in het werken met baby ́s te versterken. Zo hebben zij oog voor de bewegingen die ze samen met een baby maken wanneer deze in hun armen ligt. Baby ́s verwerken hun omgeving langzamer dan een volwassene. Wanneer wij langs een boom lopen is anders dan dat we een kind langs een boom wordt gedragen. Er is zoveel te zien en er komt dus ook heel veel op ze af. Vertraging in bewegen en handeling draagt bij aan een betere en met name ontspannen opname van al die details. Verschoonmomenten zijn contactmomenten. Op kalme wijze verwoorden wij wat we gaan doen alvorens we een kind aanraken en mee nemen in een handeling. Het maken van oogcontact speelt hierin een cruciale rol. De wisselwerking tussen kind en pmer, volgend van beide kanten, inspelend op de behoefte. Wij nemen de tijd.

Buitenschoolseopvang Wispeltuut
Nationale buitenspeeldag:
Met veel plezier hebben we als bso deel uit gemaakt van een mooi initiatief de nationale buitenspeeldag. De kinderen hebben genoten.

Zomeropvang activiteiten
We hebben weer allerlei leuke activiteiten bedacht voor de zomeropvang weken. Zie bijgevoegd ook onze activiteitenplanning. Wij hebben er zin in!

Gocab?
Een paar maanden geleden kregen wij de mogelijkheid om een gocab uit te proberen. Dit is een professionele electrische bakfiets waarin kinderen op veilige wijze kunnen worden vervoerd. Helaas was er destijds een mankement aan het slot waardoor wij heel beperkt de gocab hebben kunnen uitproberen.
In de tweede week van de zomeropvang krijgen wij een nieuwe mogelijkheid om deze uit te proberen. In de overweging een gocab aan te schaffen speelt niet enkel onze eigen beleving en opvatting een rol. Wij vinden het heel belangrijk dat ook ouders achter een keuze als deze staan. Daarom verwijzen wij graag naar de website van gocab zodat er op deze wijze een indruk kan worden opgedaan.
GoCab Fietstaxi voor het veilig vervoeren van 8 kinderen | (gocabbike.com)
Wij zullen na de proefweek een ervaringsverslag aan ouders sturen en stellen wij ouders in de gelegenheid eventueel vragen dan wel bezwaren kenbaar te maken. Aan de hand van onze ervaring en de opvatting van ouders zullen wij een weloverwogen keuze maken om wel of niet over te gaan tot het aanschaffen van een gocab.

Veilig vervoer
Wij gaan er graag op uit met de kinderen. Hoe houden we het met elkaar veilig? Wij werken volgens ons protocol veilig vervoer en protocol uitstapjes. Hieronder delen we een gedeelte dat betrekking heeft op het vervoer met onze bso auto ́s. Is je kind nog vrij nieuw bij ons en heeft het nog niet in onze bso auto gezeten? Wees gerust wij nemen alle kinderen mee in hoe we avonturen met de auto aan gaan.

Vervoer met het BSO auto:
– Kinderen worden verzamelt op een door de kinderopvang en school geschikt geachte plek. Indien kinderen uit de klas worden gehaald, dient dit samen met de reeds ontvangen kinderen te worden ondernomen. Bij 2 medewerkers kan er gesplitst worden.
Wanneer alle kinderen zijn verzamelt worden deze geïnstrueerd samen naar het busje te wandelen. De medewerker loopt achteraan. Bij de auto staan de kinderen bij elkaar en worden uitgenodigd 1 voor 1 in de auto te stappen. De medewerker bevestigd de veiligheidsgordels naar behoren en sluit de deuren.
Alle medewerkers die onze kinderen vervoeren met een auto zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en zijn getest op rijvaardigheid met het betreffende vervoersmiddel.
Bij aankomst op de locatie worden de kinderen, alvorens zij de auto verlaten, geïnformeerd over de wijze waarop we dit doen en wat er van hun verwacht wordt. De medewerkers tonen de plek aan waar we blijven staan nadat we de auto uit komen.
De kinderen mogen zelfstandig de veiligheidsgordel af doen wanneer de auto stil staat en de pedagogisch medewerker hun hiertoe heeft uitgenodigd. 1 voor 1 verlaten de kinderen de auto en nemen plaats op de afgesproken plek, waarna er gezamenlijk naar de vestiging wordt gelopen.

Algemeen
Zomerfeest:
Wat hebben we genoten van een geslaagd zomerfeest. Zowel bij de peuteropvang/BSO als een week later bij ons kinderdagverblijf. Heerlijk weer en gezelligheid. Wij zijn dankbaar voor het fijne
gezelschap.

Opzoek naar OC Leden
Met spoed zijn we opzoek naar enthousiaste ouders
die het leuk vinden om mee te denken met het reilen
en zeilen van onze kinderopvang organisatie. Het is voor onze organisatie zeer waardevol om een goede samenwerking te kunnen creëren met de oudercommissie. Zo dragen we gezamenlijk zorg voor de kwaliteit opvang. Interesse? Stuur een mail naar info@stichtingkinderopvangstampertjes.nl voor meer info en schuif aan bij de eerst volgende oc vergadering.

Modderdag 2023
Met veel plezier hebben wij weer actief meegedaan aan de modderdag. Lekker met de handen, voeten en sommige zelf volledig kennis maken met modder. Een zintuiglijke ervaring die kinderen vaak vrij stelt om te mogen voelen. Heerlijk!

Factuur September
De factuur van September zal i.v.m. onze zomersluiting op 9 Augustus worden toegestuurd. Dit wijkt af van de datum waarop we normaal gesproken de facturen verzenden. De facturen die automatisch worden geïncasseerd zullen echter gewoon rond de 26ste en 1ste van de maand plaats vinden. Mochten hier vragen over zijn horen wij het graag.

Veilig binnen klimaat
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zich bij ons veilig voelt. Vooropstaand de kinderen, maar ook ouders en onze medewerkers. Hoe ziet dit er bij ons idealiter uit en welke situaties willen wij voorkomen? Dit staat beschreven in het beleid stuk veilig binnen klimaat. Hieronder belichten wij een stukje over de omgangsvormen en omgangsregels:
Omgangsvormen en omgangsregels
Van iedereen die onze vestigingen bezoekt; medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers. Verwachten wij dat zij zich aan onderstaande omgangsregels houden. Niet alle zaken die andere kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat zaken die niet genoemd worden maar wel grensoverschrijdend zijn, niet toelaatbaar zijn.
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee. 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan. Zo nodig meld ik dat laatste bij het bestuur.

Terug