Stichting Kinderopvang Stampertjes
 

Bij Stichting Kinderopvang Stampertjes gelden ook algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden worden stilzwijgend verlengd voor de duur van de opvang en staan los van de duur van het contract. Indien er een nieuwe herziene versie openbaar gemaakt wordt, zullen de oude algemene voorwaarden daarmee komen te vervallen.

Inschrijving en plaatsing
Kinderen kunnen worden ingeschreven vanaf het moment dat zij geboren zijn. In overleg met de leidinggevende kan dit in het geval van het kinderdagverblijf ook nog voor de geboorte plaats vinden. Plaatsing is op volgorde van inschrijving. Op het kinderdagverblijf zijn kinderen welkom vanaf 10 weken. Op de peuterspeelzaal vanaf 2 jaar. Mochten ouders een ander moment wensen, dan vindt hier overleg over plaats.

Minimale plaatsingsduur
De minimale plaatsingsduur bedraagt 3 maanden.

Ingangsdatum plaatsing
De ingangsdatum van de opvang is in overleg met de leidinggevende. Zij kiest samen met ouders wenmomenten uit, gemiddeld zijn dit er twee. Deze vinden plaats voor de ingangsdatum van het af te sluiten contract.

Verantwoordelijkheid ouder(s)/verzorger(s)
Wanneer de ouder/verzorger van een kind aanwezig is op de groep, ligt de verantwoordelijkheid en dus ook de aansprakelijkheid voor het desbetreffende kind bij de ouder/verzorger.  

Automatische beëindiging contract
Op het moment dat een kind 4 jaar wordt zal het contract automatisch beëindigd worden. Indien de peuter in een vakantie jarig is zal het afscheid en de laatste ochtend voor de vakantie worden afgenomen. Dit is in overleg met de pedagogisch medewerkers. 

Opzegtermijn
Stichting Kinderopvang Stampertjes hanteert een opzegtermijn van 1 kalender maand. De opzegging dient schriftelijk ingediend te worden via een wijzigingsformulier. Indien een kind per direct stopt, dient er nog wel een extra kalender maand betaald te worden volgens het gestelde contract.

 Reactietermijn 
De overeenkomst die wordt gemaakt voor de opvang van een kind, dient binnen 10 dagen getekend geretourneerd te worden aan Stichting Kinderopvang Stampertjes.

Betalingswijze
Betaling geschiedt eens per maand per factuur. Bij het kinderdagverblijf dient de factuur vooraf te worden voldaan. Bij de peuterspeelzaal achteraf. U betaalt de dagen, ook wanneer uw kind niet aanwezig is geweest een dag.

De factuur bestaat uit het een maand bedrag gebaseerd op de af te nemen dagen volgens het afgesloten contract Komt de peuter meer dan wordt deze dag zichtbaar en berekend op de factuur van de daaropvolgende maand. Komt een peuter minder door bijvoorbeeld ziekte of vakantie van ouders? Dan blijft het maand bedrag hetzelfde. De gemiste dagen zijn eventueel te ruilen met een andere dag. Dit geschied in overleg met de pedagogisch medewerker en geschied volgens de voorwaarde van het ruilbeleid. Uiteraard kunnen we eventuele ruilbehoefte enkel tegemoet komen wanneer het maximaal aantal kinderen per dag niet wordt overschreden.
Facturen worden digitaal verstuurd en dienen binnen 14 dagen na het uitschrijven ervan, betaald te zijn. Mocht de betaling na de herinnering uitblijven brengen wij herinneringskosten in rekening te bedragen 15 euro.  

Prijswijzigingen 
Stichting Kinderopvang Stampertjes behoudt zich het recht voor om op grond van o.a. een stijging van respectievelijk de loonkosten in de betrokken CAO, de prijzen van consumptiegoederen en huisvestingskosten, een aanpassing van de tarieven te laten plaatsvinden. Van het besluit tot verhoging van tarieven worden de afnemers zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.  

Sluitingsdagen
Naast de officieel erkende feestdagen, verschillend geopend en gesloten per vestiging. De peuterspeelzaal is  gesloten in de schoolvakanties. Het kinderdagverblijf is gesloten tijdens de kerstvakantie en 4 weken in de zomervakantie. Kijk voor de exacte sluitingsdata naar de jaarplanning van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Stichting Kinderopvang Stampertjes behoudt zich het recht voor om in het kader van professionalisering, maximaal 2 dagen per jaar te reserveren voor interne scholing. Op die dagen kunnen de vestigingen geen opvang bieden. Met de jaarlijkse uurprijs is rekening gehouden met deze sluitingsdagen.

Privacy
Stichting Kinderopvang Stampertjes gaat zorgvuldig om met gegevens van ouder(s)/verzorger(s) en de kinderen, volgens de privacywetgeving. Kijk hiervoor op onze website of vraag een van de pedagogisch medewerkers ernaar.